ECWINS – mazo un vidējo uzņēmumu logs uz Eiropu

Logu izgatavošanas amatniecībai Eiropā ir ļoti sena vēsture. Logu ražošanā ir iesaistīti pat ļoti mazi rūpnieciski uzņēmumi, un to ražošanas apjomi svārstās no 50 līdz 20.000 logiem gadā. Tādējādi šiem uzņēmumiem pieder diezgan liela tirgus daļa – Eiropā mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) izgatavo 82% visu saražoto logu.

Jauno standartu prasības sagādās grūtības ražotājiem, jo CE atbilstības standarta marķējuma pielietošanai būs jāpārbauda katra logu tipa raksturīgās īpašības. Tas it īpaši iespaidos MVU darbu, jo tiem ir pietiekami sarežģīti nodrošināt visu logu tipu īpašību nepieciešamās pārbaudes. Standartu oficiālās prasības daudz vieglāk būs izpildīt lielajiem logu ražotājiem, bet MVU, bez to attiecīgo nozares asociāciju atbalsta būs lielākā mērā atkarīgi no lielajiem piegādātājiem.

Tāpēc “Fachverband des Tischlerhandwerk” no Ziemeļreinas-Vestfālenes pavalsts (Vācija) ir uzsācis ECWINS projektu sadarbībā ar 30 partneriem 8 dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
ES Sestā Strukturālā Programma ir apstiprinājusi atbalsta sniegšanu tikai 30 priekšlikumiem no 200 iesniegtajiem.

Dalībnieki

ECWIN projektā piedalās 31 dalībnieks t.sk. 10 Asociācijas (IAG), 19 mazie un vidējie uzņēmumi (SME) un 5 Pētnieciskie Institūti (RTD). Pilnu dalībnieku sarakstu varat apskatīt ECWIN mājas-lapā.

ECWINS projekta galvenie mērķi

  • MVU un individuālajām firmām piemērota logu projektēšana un ražošana
  • Nav nepieciešamas logu fiziskās pārbaudes CE marķējuma atbilstības sertifikāta saņemšanai
  • Novatoriski logu dizaini
  • Ražoto logu realizācijas atvieglošana
  • MVU konkurētspējas stiprināšana salīdzinājumā ar lielajiem logu ražotājiem

CE atbilstības novērtēšanas modelis

ECWINS galvenais mērķis ir „CE atbilstības novērtēšanas modeļa” izstrāde, kam ir jāatvieglo CE standartiem atbilstošu logu ražošanu.

Šā modeļa izstrādei tiks sastādīts logu tipu konstruktīvais apraksts, kā rezultātā lietotāji saņems atbilstības kritēriju raksturojumu CE marķējumam katram logu tipam. Iegūstot kritērijiem atbilstošus rezultātus, logu ražotājs var sazināties ar Atbildīgo institūciju, kura novērtēs, vai loga parametri atbilst loga – modeļa parametriem. Modeļa izstrāde būs balstīta uz intensīvām dažādu logu tipu pārbaudēm, kas atspoguļo plašo MVU ražoto logu tipu klāstu Eiropā. Pētījums uzrādīs logu pielietojumu variantus, kuriem var izvirzīt veiktspējas prasības.

Ja MVU ražo logus izstrādātā CEloga-modeļa ietvaros, tas palīdzēs samazināt pārbaudes testu skaitu rūpnīcā. Otrkārt, šis modelis palīdzēs prognozēt loga parametrus, ja loga konstrukcija tiek mainīta. Tādējādi atsevišķu logu projektēšana kļūs daudz vienkāršāka, un MVU varēs optimizēt logu ražošanas procesu.

Projekta rezultātā iegūtais CE logs – modelis būs būtisks MVU konkurētspējas paaugstināšanas priekšnoteikums, jo šis CE logs – modelis palīdzēs MVU saglabāt spēju projektēt jaunus, konkrētus logu veidus.

Eiropas loga modelis

Mūsu projekta otrs mērķis ir „Eiropas loga modelis“, kas atvieglos logu eksportu uz citām ES dalībvalstīm. Papildus atbilstībai CE marķējuma standartu prasībām, katram logam ir jāatbilst būvnormatīviem tajā valstī, kur logs tiks uzstādīts. Pārbaužu saraksts iekļauj uz logiem attiecināmus būvnormatīvus attiecīgajās valstīs, bez tam celtniecības procesi un būvnormatīvi tiks iekļauti vienotā datubāzē. Vadoties no konkrēta loga konstrukcijas, šim modelim jāparedz, vai logs atbildīs citas valsts celtniecības praksei un vai tas izpilda šīs valsts nacionālos būvnormatīvus.

Ja atbilde uz vienu no jautājumiem ir NĒ, tad ražotājs saņems ieteikumus, kā viņš varētu pielāgot logu konstrukciju, lai tā atbilstu noteiktajām prasībām.

Projekta gaita

Projekts tika uzsākts 2006. g. 15. maijā, un tā plānotais ilgums ir trīs gadi. Projekta galvenos pasākumus var aprakstīt šādi:
Pirmajā pusgadā norisināsies dažādu Eiropā ražotu logu tipu vispusīga inventarizācija. Tiks uzskaitītas arī ārdurvju konstrukcijas. Pēc inventarizācijas tiks noteikti konstrukciju rādītāji noteiktām logu sastāvdaļām, kuras būs galvenās „CE atbilstības novērtēšanas loga – modeļa daļas. Loga – modeļa izstrāde tiks balstīta uz plašām logu tipu pārbaudēm, kas notiks 2007. gadā.

2007. gadā tiek plānota pati „CE atbilstības novērtēšanas modeļa” izstrāde. Tiks izmantota algoritmu mainīguma analīze, lai noteiktu algoritmu precizitāti iecerētai lietošanai praksē. Pēc tam ir plānots verifikācijas posms, pārbaudot nākamos logu prototipus.

“ES loga modeļa” apliecinājuma nosacījumu saraksta izstrāde tiks uzsākta 2007. gada sākumā. Uz logiem attiecināmie nacionālie būvnormatīvi nosaka iebūvētu logu veiktspējas novērtēšanas prasības, kā arī atšķirības logu montāžas veidos un prasībās, ņemot vērā logu gala patērētāju. Otrajā projekta gadā tiks izveidota vienota datu bāze „ES loga modelim”, turpretim „CE atbilstības novērtēšanas „loga – modelim” tiks veikta papildus verifikācija, pārbaudot speciālus prototipus.
„CE atbilstības novērtēšanas modelis” un „ES logu modelis” sastāda lielāko Programmatūras daļu, ar kuras palīdzību būs iespējams pielāgot modeļus lietošanai MVU ikdienā. Tādējādi projekta otrajā daļā Programmatūra tiks arī pārbaudīta un ieviesta RRG (rūpniecības rīcības grupu) un MVU ikdienas darbā.

Projekta pēdējais gads būs veltīts projekta rezultātu izplatīšanai, veicot sekojošus pasākumus:

  • RTD izveidos tehnisku rokasgrāmatu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un rūpniecības rīcības grupām, kurā būs aprakstīta produkta standarta EN 14351-1 ieviešanas kvalifikācijas programma, lai iegūtu CE atbilstības logu marķējumu.
  • MVU apmācības pasākumi tiks izstrādāti noteiktos līmeņos, lai ieviestu Programmatūru un vienlaicīgi nepieciešamo Rūpnīcas ražošanas kontroli (3. līmenis), lai iegūtu CE marķējuma atbilstības sertifikātu.
  • Dažādu nacionālu un Eiropas darbsemināru organizēšana, lai publiskotu projekta rezultātus.
  • Par projekta gaitu tiks informēta standartu komisija TC 33 un Sektora grupa 6.

Tiesības uz intelektuālo īpašumu pieder tikai RRG, tādēļ grupas vēlas izveidot kopuzņēmumu novērtēšanas modeļa uzturēšanai un izplatīšanai pēc projekta noslēguma. RRG dalībnieku finansējums padarīs par iespējamu atbilstošu valstu būvnormatīvu atjaunošanu un „CE atbilstības novērtēšanas modeļa” un „ES logu modeļa” turpmāko pilnveidošanu.

Kontaktinformācija

ECWINS projekta iniciators ir Kokapstrādes asociācija (Ziemeļreinas-Vestfāles pavalsts), kura koordinē projektu un pārstāv Projekta konsorciju ES institūcijās.

Papildus informācija pieejama pēc pieprasījuma.

Helmut Haybach
Association of wood joinery / Northrhine-Westfalia
Wood Industry Centre of Technology
Kreuzstr. 108-110
D-44137 Dortmund
Germany
Phone: +49 52 61 92 14-0
Fax: +49 52 61 92 14-10
e-mail: haybach@ecwins.eu