NOLIKUMS PAR RAŽOTNES TEHNISKO UN KVALITĀTES APSTIPRINĀJUMU

Izstrādājuma kvalitātes apliecinājumam ir nozīmīga loma brīvā tirgus apstākļos. Starptautiskajās Standartizācijas organizācijās ir izstrādāti speciāli standarti, piem. ISO 9001:2000, kuri ar speciālu procedūru palīdzību novērtē kvalitatīvas produkcijas ražošanas iespējas. Diemžēl šādu procedūru veikšana ir ļoti dārgs process un daudziem mūsu ražotājiem nav pa spēkam.

LLDRA, nākot pretī saviem dalībniekiem, ir izstrādājusi ražotnes tehniskās un kvalitātes novērtējuma modeli, kurā ir ietvertas galvenās Eiropas Savienībā pielietotās prasības un kurš ļauj pietiekami objektīvi izvērtēt firmu iespējas.

1. Mērķis un uzdevums

LLDRA ražotnes tehniskā un kvalitātes apstiprinājuma izsniegšanas mērķis ir apliecināt apsekotā asociācijas dalībnieka iespēju sistemātiski nodrošināt kvalitatīvas produkcijas ražošanu. Ražotnes apsekojuma galvenie uzdevumi ir

 • novērtējot firmas ražotni, tās vadību un dokumentāciju, noteikt tās iespēju nodrošināt ražošanu pietiekamā kvalitātē;
 • uzlabot izstrādājumu dažādu drošības prasību ievērošanas aspektus;
 • palīdzēt ražotājam sakārtot ražošanas procesu, tādejādi samazinot izstrādājumu pašizmaksu;
 • nodrošināt Valsts iestādēm vienotas uzraudzības un kontroles iespējas;
 • atvieglot Patērētāja izvēli.

2. Ražotnes izvērtēšanas metodika

Ražotnes izvērtē pēc 4 kritērijiem:

 1. infrastruktūra;
 2. darba vide un darba resursi;
 3. ražošanas procesa vadība;
 4. dokumentālā uzskaite;

Papildus kā 5. kritērijs tiek izvērtēta ražošanas jauda, kura kalpo kā informatīvs materiāls.

Katru kritēriju veido vairāki parametri, kuri tiek izvērtēti 3 līmeņos, atkarībā no tehniskā nodrošinājuma, un raksturo kvalitātes nodrošināšanas ticamības pakāpi ražotnē

Katram no līmeņiem tiek piešķirts attiecīgs koeficients: pirmajam – 1,0, otrajam – 0,8, trešajam – 0,5.

P.S. Ja ražotnes tehniskais nodrošinājums aptver visus izvērtējuma līmeņus, katra līmeņa klātbūtne tiek noteikta procentu daļās. Piem., 1. līmenī – 75% – 0,75, 2. līmenī – 15% – 0,15, 3. līmenī – 10% – 0,1. Šajā gadījumā parametru izvērtējums ir līmeņu novērtējumu summa: piem., 1,0×0,75 + 0,8×0,15 + 0,5×0,1 = 0,92.

Kritērija izvērtējums ir tajā ietverto parametru summa.
Ražotnes izvērtējums ir visu kritēriju summa.

Tādejādi tiek iegūts objektīvs, skaitļos izsakāms ražotnes izvērtējums.

Ražotnei tiek piešķirts tehniskais un kvalitātes apstiprinājums tikai tad, ja visiem parametriem ir piešķirts izvērtējums.

3. Ražotnes izvērtēšanas institūcija

Objektīvai ražotnes izvērtēšanai tiek izveidota neatkarīga komisija, kuras sastāvā ir pārstāvji no LLDRA administrācijas.

Komisijas sastāvu apstiprina LLDRA Valde.

Komisijas uzdevums ir apsekot ražotnes un, atbilstoši izstrādātajai metodikai, tās izvērtēt.

4. Ražotnes apsekošanas kārtība

Ražotnes apsekošanu komisija veic reizi 2 (divos) gados pēc firmas ierosinājuma. Šis apsekojums LLDRA dalībniekam tiek veikts bez maksas.
Ja apsekojuma rezultāti neļauj izsniegt apstiprinājuma Sertifikātu vai apsekoto neapmierina tā skaitliskais izvērtējums, atkārtoti pieprasītu – maksas apsekojumu, komisija veic ne ātrāk kā pēc mēneša.

5. Ražotnes izvērtēšanas apstiprinājums

Par ražotnes izvērtēšanas apstiprinājumu kalpo LLDRA Sertifikāts.

Sertifikāts satur sekojošu informāciju:

 • apsekotās firmas nosaukums,
 • izvērtētās ražotnes profils (stikla paketes, plastmasas logi, alumīnija logi, koka logi),
 • sertifikāta derīguma termiņš (jaunajiem biedriem 1 gads, atkārtoti izdotais Sertifikās – beztermiņa).

Sertifikātu izsniedz LLDRA Valde.

Vienlaikus Firma iegūst tiesības marķēt savu produkciju ar LLDRA uzlīmi.

Uzlīmēm jābūt piestiprinātām redzamā vietā uz loga.

Uzlīme nav kvalitātes zīme, bet, ja tā ir uz izstrādājuma, tad ražotāja atbildīgās personas ar savu deklarāciju apliecina ražošanas procesa efektivitāti un izstrādājuma atbilstību ražošanas tehniskajiem noteikumiem.