Izraksts no LLDRA Statūtiem

3.1. Biedrībā par dalībnieku var kļūt juridiska persona, kas atbilst sekojošiem nosacījumiem:

3.1.1. Latvijā ražo logus, durvis, stikla konstrukcijas, montē vai izplata Latvijā ražotus logus, durvis vai netieši strādā Biedrības darbības sfērā, piegādājot nozares ražotnēm nepieciešamos izejmateriālus vai komplektējošas detaļas;
3.1.2. atzīst Biedrības statūtus un darbības programmu;
3.1.3. iesniedz noteiktas formas pieteikumu Valdei par uzņemšanu un nokārto paredzētos biedra naudas maksājumus.

3.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Uz Valdes, kurā izskata pieteicēja iesniegumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai.

3.3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Valdei.

4. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

4.1. Biedrības biedriem ir tiesības:

4.1.1. izvirzīt un vēlēt valdes priekšsēdētāju, Valdi, revidentu un tikt ievēlētam pārvaldes amatos;
4.1.2. piedalīties ar priekšlikumiem Biedrības programmas izstrādē, tās stratēģijas un taktikas noteikšanā;
4.1.3. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
4.1.4. piedalīties Biedrības rīkotajos pasākimos;
4.1.5. saņemt bez maksas Biedrības īpašumā esošo informāciju;
4.1.6. veidot biedru interešu grupas, kuru darbība nav pretrunā ar statūtiem un pārvaldes institūciju lēmumiem.

4.2. Biedrības biedra pienākumi:

4.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un Valdes lēmumus;
4.2.2. regulāri maksāt biedru naudas;
4.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
4.2.4. rūpēties par Biedrības autoritāti.

Pretendentam ir nepieciešams:

1. Biedru iestāšanās anketa
2. Uzrādīt dokumentu, kas apliecina mēneša biedra naudas maksājumu

LLDRA pienākums ir mēneša laikā organizēt uzņēmējsabiedrības ražotnes apsekošanu.