Latvijas Logu un Durvju Ražotāju Asociācija

Izsludināts konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014”

Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris” izsludina konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014”. Konkurss notiks jau ceturto gadu.

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivātes jomā, veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Šogad projektus konkursam var iesniegt piecās kategorijās:

 • Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve;
 • Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka;
 • Energoefektīvākā sabiedriskā ēka;
 • Energoefektīvākā vienģimenes ēka;
 • Energoefektīvākā industriālā ēka.

Pieteikumus konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014” aicinām iesniegt Latvijas Būvinženieru savienībā līdz 2014. gada 16. maija plkst. 17.00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi dzivosiltak@em.gov.lv un papīra formātā nosūtot pa pastu (pasta zīmogs: 2014. gada 16.maijs, adrese: Latvijas Būvinženieru savienība, Kr.Barona iela 99 1a; Rīga, LV – 1012). Detalizēta informācija par 2013.gada konkursa norisi un laureātiem publicēta konkursa mājaslapā www.energoefektivakaeka.lv.

Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014”

Informācija par projektu “Būvmateriālu-būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA un citiem sadarbības partneriem veiksmīgi turpina Līguma Nr. L-APA-10-0015 ceturtā gada plāna realizāciju.

Projekta programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir piesaistīti vairāk kā 200 uzņēmumi.

Uz 01.01.2014. Projekta aktivitātēs ir piedalījušies vairāk kā 140 komersanti. Projekta realizācija ir pagarināta līdz 2015.gada 1.jūnijam.

Informācija par projektu “Būvmateriālu-būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA un citiem sadarbības partneriem veiksmīgi  turpina  Līguma Nr. L-APA-10-0015 trešā gada plāna realizāciju.

Projekta programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir piesaistīti 182 partneri.

Uz 01.08.2013. Projekta aktivitātēs ir piedalījušies 130 komersanti. Projekta realizācija ir pagarināta līdz 2015.gada 1.jūnijam.

Informācija par projektu “Būvmateriālu-būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA, SIA „Sabiedrības izglītības centrs”, Sia „LBS Konsultants” un citiem sadarbības partneriem veiksmīgi turpina Līguma Nr. L-APA-10-0015 otrā gada plāna realizāciju.

Projekta programā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir piesaistīti 182 partneri.

Uz 15.11.2012. Projekta aktivitātēs ir piedalījušies 110 partneri. No Projektā plānotā kopējā finansējuma ir apgūti 78%.

Informācija par projektu “Būvmateriālu-būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA, SIA „Sabiedrības izglītības centrs”, SIA „LBS Konsultants” un citiem sadarbības partneriem ir noslēgusi Līguma Nr. L-APA-10-0015 pirmo gadu.

Projekta programā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir piesaistīti 150 partneri.

Uz 20.01.2012. projekta aktivitātēs ir piedalījušies 65 partneri.

Procentuāli apgūtais no Projekta kopējā plānotā finansējuma ir 32%.

Par logu un ārdurvju bloku izvēli, par logu pasūtījuma noformulēšanu.

Sadarbojoties Latvijas logu un durvju ražotāju un Latvijas energoefektivitātes asociācijām kustības „Dzīvosim siltāk” ietvaros ir radīts materiāls Ceļvedis logu un ārdurvju konstrukciju izvēlei.

Šajā dokumentā ir ietverti Latvijā spēkā esošo uz logiem, ārdurvīm attiecināmo normatīvo dokumentu skaidrojumi, ieteikumi logu un ārdurvju konstrukciju izvēlē, prasību noformulēšanā to ražotājiem (piegādātājiem), montāžas darbu veicējiem. Dotais dokuments kopā ar tā pielikumiem ieteicams iepirkumu konkursu organizētājiem, lai, aizpildot piedāvātās veidlapas, korekti un konkrēti noformulētu nepieciešamās logu un ārdurvju īpašības un izpildījumu.

LBN 007-10 “Nekaitīguma prasības būvēm”

MK š.g. 9.novembrī  apstiprinājis būvnormatīvu LBN 007-10 “Nekaitīguma prasības būvēm”, kurā reglamentēta cilvēka veselībai un dabai kaitīgu ķīmisko savienojumu klātbūtne būvmateriālos un būvizstrādājumos.

LBN 007-10 “Nekaitīguma prasības būvēm” nosaka, ka Latvijā turpmāk ir aizliegts iebūvēt PVC logus, kas izgatavoti no profilsistēmām, kuru ražošanā  izmantoti  Pb savienojumus saturoši stabilizatori.

P. 6. Nav pieļaujama svina un tā savienojumu izmantošana plastmasu būvizstrādājumos un būvdarbos, tai skaitā svina un tā savienojumu izmantošana par plastmasu stabilizatoru un šādu plastmasas būvizstrādājumu iebūvēšana būvēs. Atļauts iebūvēt reciklētus plastmasas būvizstrādājumus, kuru sastāvā ir līdz 20 % svara daļas svina stabilizatorus saturošas otrreizējas plastmasas.

LBN 007-10 stājas spēkā no 2011.01.janvāra.

LLDRA sadarbībā ar LIAA, SIA „Sabiedrības izglītības centrs”, SIA „LBS Konsultants” un citiem sadarbības partneriem ir uzsākusi projekta realizāciju programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām”.

LIAA līgums Nr. L-APA-10-0015

Projektu īsteno: Biedrība “Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija”

Projekta nosaukums: “Būvmateriālu – būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA Skandināvijas būvniecības nozares izstādē – Nordbygg 2010

Latvijas būvniecības uzņēmumu dalība lielākajā Skandināvijas būvniecības nozares izstādē – Nordbygg 2010.

LIAA sadarbībā ar Latvijas Logu un durvju ražotāju asociāciju organizē Latvijas būvniecības nozares uzņēmumu kopstendu dalībai izstādē Nordbygg 2010, kas no 23. – 26. martam norisināsies Stokholmā, Zviedrijā.

Nordbygg notiek reizi divos gados un ir lielākā būvniecības nozares izstāde Skandināvijā. Šogad ir sasniegts dalībnieku rekords un izstādē piedalās vairāk kā 850 uzņēmumi no 18 valstīm.

Latviju izstādē pārstāv kopumā 16 uzņēmumi no kuriem 9 piedalās LIAA un asociācijas kopstendā. Uzņēmumi, kuri piedalās nacionālajā stendā – Arbo – www.arbo.lv, Arcers – www.arcers.lv, Marupes Metalmeistars – www.metalmaster.lv, Plastic Technologies – www.plastictech.eu, Tenapors – www.tenapors.com, RGJ – www.rgj.lv, Kopro – www.rigaparket.lv, Remus – www.remus.lv, Buvuznemums Restaurators -www.restaurators.lv.

Vairākiem no uzņēmumiem šī ir pirmā izstāde Skandināvijā un pirmais mēģinājums startēt eksporta tirgos. Pārējie jau ir ar pieredzi un līdz šim sadarbojušies ar tādām labi zināmām kompānijām Zviedrijā kā Skanska, NCC, Peab.

Par izstādi Nordbygg 2010

ECWINS projekts noslēdzas.

Vairs nav nepieciešama klasiskā testu metodika CE marķējumam koka logiem.

Ar 2010.gada 1.februāri ir beigusies nacionālo Eiropas valstu standartu līdzāspastāvēšana ar jauno Eiropas standartu logiem un gājēju zonas ārdurvīm bez ugunsizturības un / vai dūmu necaurlaidības raksturlielumiem. Saskaņā ar šī standarta LVS EN 14351-1 prasībām no šī brīža ražotājiem visiem logiem un gājēju zonas ārdurvīm ir jāpiemēro CE marķējums. CE marķējums ir obligāts un tas izveido sistēmu, kuru visiem ražotājiem ir jāievēro, lai tie būtu tiesīgi pārdot savu produkciju Eiropas Savienībā.

Ir nepieciešams deklarēt sekojošus logu un ārdurvju veiktspējas raksturlielumus:

 • Ūdens necaurlaidība;
 • Vēja slodžu noturība;
 • Sniega un pastāvīgu slodžu izturība;
 • Akustiskās īpašības;
 • Siltumcaurlaidība;
 • Gaisa caurlaidība.

Šis jaunais standarts ievērojami ietekmēs katru uzņēmumu. Faktiski, lai iegūtu CE marķējumu, katram logu tipam ir jāveic testēšana Eiropā notificētā laboratorijā uz augstāk minētajiem veiktspējas raksturlielumiem un jāsaņem apstiprinājumi par to atbilstību. Produkta testēšana, kā likums, nozīmē tās pašizmaksas paaugstināšanos, papildus administratīvo un laika slogu produkcijai. Lai palīdzētu logu ražotājiem un nodrošinātu tiem lētāku piekļuvi CE marķējumam, Eiropas projekta (ECWIN) komanda, kuras sastāvā ir dažādu valstu 15 mazie un vidējie ražotāji, 5 pētnieciskie institūti un 10 asociācijas, ir izstrādājusi tehnisko programmatūru aprēķinu veikšanai. Šo projekta izstrādi finansēja Eiropas Savienība.

Šī programmatūra nodrošina CE marķējumam nepieciešamo logu un durvju veiktspējas raksturlielumu iegūšanu konkrētam izstrādājumam aprēķinu ceļā, aizvietojot klasiskos laboratorijas testus. Lai to paveiktu, pirmkārt, ir nepieciešamas loga fiziskie parametri (izmēri). Tad, izmantojot programmu, aprēķina ceļā iegūst raksturlielumus, kurus jūs deklarējat loga CE marķējumā. Beidzot, ja produkta īpašības atbilst pieprasītajam līmenim, tad CE marķēts produkts ir iegūts.

Šī programmatūra ir pieejama tiešsaistē. Tā tiek sasniegti divi galvenie mērķi:

 • Tiek aprēķināti veiktspējas raksturlielumi CE marķējuma saņemšanai;
 • Eiropas modelis – vai produktam ir nepieciešamās īpašības pārdošanai citās ES valstīs.

Sīkāku informāciju par šo programmatūru iespējams iegūt Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijā: lldra@lldra.lv, tel.67316991, 29207710

Preses relīze 2010.02.